Rytmísk tónlistarbraut – popplína (stúdent)

Lýsing

Með námi á poppbraut til stúdentsprófs er lagður grunnur að margvíslegum störfum á sviði popptónlistar; sköpun, flutningi, tæknivinnu og hljóðfæraleik í þeim hlutföllum sem hverjum nemanda hentar.  Einnig býr námið þá nemendur sem það kjósa undir háskólanám á einhverjum þessara sviða. Námið er einstaklingsmiðað og miðar að því að treysta grunn nemenda í sem flestum hliðum popptónlistar samtímans. Í brautarkjarna eru lagasmíðar, hljóðtækni, upptökustjórnun, raftónlist og verkefnastjórnun. Gert er ráð fyrir námi á aðalhljóðfæri/söng öll árin en auk þess velur nemandi sér á lokaári leiðbeinanda lokaverkefnis og vinnur með honum að mótun eigin tónlistar. Valgreinar á brautinni gefa nemendum möguleika á að móta námið að eigin þörfum og áhugasviðum og sækja valnámsskeið á ólíkum sviðum tónlistar, þ.m.t. klassískrar tónlistar og jazz. Almennar bóknámsgreinar aðrar en þær sem snúa að tónlist eru kenndar við Menntaskólann í Hamrahlíð, en jafnframt er nemendum gefinn kostur á að fá almennar bóknámsgreinar metnar úr öðrum framhaldsskólum.  Lögð er sérstök áhersla á samleik og samvinnu nemenda og þar fá þeir þjálfun í fjölbreyttu samspili í stærri og minni hópum.

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði fyrir nám við brautina eru að umsækjandi hafi lokið grunnskólaprófi, hafi grunnfærni í hljóðfæraleik og/eða söng og sé byrjaður að fást við sköpun tónlistar með einhverjum hætti. Nemandi þarf að hafa lokið grunnskóla með B eða hærra í kjarnagreinum (eða áfanga á fyrsta hæfniþrepi) til þess að geta hafið nám á öðru hæfniþrepi. Jafnframt fer fram viðtal og inntökupróf þar sem lagt er mat á hæfni umsækjanda. Nemandi þarf að sýna fram á vilja og hæfni til að skapa tónlist, auk grunnfærni í hljóðfæraleik og/eða söng.

Skipulag

Námið er skipulagt sem þriggja til fjögurra ára nám til stúdentsprófs með tónlist sem aðalnámsgrein. Nám á brautinni er að lágmarki 200 einingar, þar sem nemendur tileinka sér hæfni á þriðja þrepi. Miðað er við að nemandi í fullu námi ljúki 200 einingum á þremur árum. Á brautinni er lögð megináhersla á frumsköpun á víðu sviði rytmískar tónlistar með áherslu á persónulega tjáningu í gegnum tónsmíðar, hljóðfæraleik og góð tök á tækniheimi tónlistarinnar.  Nemendur geta sótt námskeið á ólíkum tónlistarsviðum. Valnámskeið á brautinni gefa nemendum færi á að aðlaga námið að sínum þörfum og áhugasviðum, annað hvort til að hefja störf á fjölbreytilegum akri tónlistarinnar eða til að búa sig undir framhaldsnám.

Námsmat

Lögð er áhersla á að beita fjölbreyttum aðferðum við námsmat og að meta vinnu nemenda jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmat getur verið fólgið í símati eða lokaprófi eða hvoru tveggja. Við námsmat skal tekið mið af þekkingar-, hæfni- og leikniviðmiðum. Kveðið er á um námsmat hvers áfanga fyrir sig í áfangalýsingum.

Reglur um námsframvindu

Lágmarkseiningafjöldi á brautinni er 200 einingar og miðað er við að nemandi í fullu námi ljúki 33 einingum á önn og taki því að meðaltali 66 einingar á ári. Í áfangalýsingum koma fram skilyrði um undanfara. Lágmarkseinkunn áfanga er 5 en í einstaka áföngum er heimilt að gera kröfu um hærri lágmarkseinkunn til þess að geta tekið framhaldsáfanga.

Hæfniviðmið

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að

 • geta starfað sem popptónlistarmaður á víðum grundvelli.
 • geta skapað og flutt eigin tónlist.
 • geta flutt tónlist annarra.
 • nýta sér ólíkar tæknihliðar tónlistarinnar, hvort heldur er við flutning, sköpun eða upptökur
 • kynna og markaðssetja eigin tónlist.
 • takast á við háskólanám á sviði popptónlistar.
 • eiga góða möguleika á að standast inntökupróf við tónlistarháskóla hér heima og erlendis á sviði popptónlistar.
 • halda opinbera tónleika.
 • koma fram á tónleikum, hvort heldur er einn eða með öðrum.
 • nýta sér menntun sína og þekkingu í fræðigreinum tónlistar.
 • miðla tónlist á sjálfstæðan og skapandi hátt.
 • sýna frumkvæði og persónulega túlkun við tónlistarflutning og tónlistarsköpun.
 • fjalla um tónlist á ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt.
 • vera ábyrgur og virkur einstaklingur í lýðræðissamfélagi.
 • taka þátt í menningarlífi hér heima og erlendis og gera sér grein fyrir samfélagslegu hlutverki listamannsins.
 • greina eigin verk og annarra af þekkingu, víðsýni og umburðarlyndi.

Einingafjöldi

Lágmarkseiningafjöldi til að útskrifast af brautinni er 200.

Kjarni – skylduáfangar brautarinnar:

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Einingar
Danska Danska 1  5
Enska Enska 1
Enska 2
Enska 3  15
Hljóðfæraleikur/
söngur
Hljó./sön. 1.1
Hljó./sön. 1.2
Hljó./sön. 2.1
Hljó./sön. 2.2
Hljó./sön. 3.1
Hljó./sön. 3.2
 30
Hljóðtækni Hljóðtækni 1.1
Hljóðtækni 1.2
 6
Hreyfing Hreyfing 1.1
Hreyfing 1.2
Hreyfing 2.1
Hreyfing 2.2
 4
Íslenska Íslenska 1
Íslenska 2
Íslenska 3
Íslenska 4
 20
Lagasmíðar Lagasmíðar 1.1
Lagasmíðar 1.2
 6
Lífsleikni Lífsleikni 1.1
Lífsleikni 1.2
6
Lokaverkefni Lokaverkefni 1.1
Lokaverkefni 1.2
 10
Raftónlist Raftónlist 1.1
Raftónlist 1.2
 6
Rokksaga Rokksaga 1.1
Rokksaga 1.2
 6
Rytmísk hljómfræði R. hljómfr. 1.1
R. hljómfr. 1.2
 6
Rytmísk tónheyrn R. tónheyrn 1.1
R. tónheyrn 1.2
 6
Stærðfræði Grunnáfangi
Stærðfræði 2
 10
Upptökustjórn Upptökustjórn 1.1
Upptökustjórn 1.2
 6
Verkefnastjórnun Verkefnastjórnun 1.1
Verkefnastjórnun 1.2
 6
Fjöldi eininga  22 75 51 0  150

Bundið pakkaval

Fjöldi námskeiðapakka sem nemendur velja: 1 af 2

Hljóðfæri

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Einingar
Samspil Samspil 1.1
Samspil 1.2
Samspil 2.1
Samspil 2.2
Samspil 3.1
Samspil 3.2
 12
Fjöldi eininga   4 8  12

Söngur

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Einingar
Meðleikur Meðleikur 1.1
Meðleikur 1.2
Meðleikur 2.1
Meðleikur 2.2
Meðleikur 3.1
Meðleikur 3.2
 6
Söngvinnubúðir Söngvinn. 1.1
Söngvinn. 1.2
 4
Uppfærsla Uppfærsla 1.1
Uppfærsla 1.2
 2
Fjöldi eininga   8 4  12

Bundið pakkaval

Fjöldi námskeiðapakka sem nemendur velja: 1 af 4

3. mál – þýska

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Einingar
Þýska Þýska 1
Þýska 2
Þýska 3
 15
Fjöldi eininga  15  15

3. mál – ítalska

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Einingar
Ítalska Ítalska 1
Ítalska 2
Ítalska 3
 15
Fjöldi eininga  15  15

3. mál – franska

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Einingar
Franska Franska 1
Franska 2
Franska 3
 15
Fjöldi eininga  15  15

3. mál – spænska

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Einingar
Spænska Spænska 1
Spænska 2
Spænska 3
 15
Fjöldi eininga  15  15

Frjálst val

Nemendur taka að lágmarki 23 valeiningar úr öðrum áföngum skólans, nemendur geta valið áfanga bæði í rytmískri og klassískri tónlist. Upplýsingar um hvaða valáfangar eru í boði er að finna í áfangalýsingum. Í áfangalýsingum er jafnframt tekið fram hvaða undanfara nemendur þurfa að hafa lokið til að velja áfangana. Í frjálsu vali þurfa nemendur að gæta að reglum í aðalnámskrá um hlutfall náms á hverju hæfniþrepi og fá aðstoð námsráðgjafa og skrifstofu við það.