Rytmísk tónlistarbraut – popplína (almenn)

Lýsing

Með námi á almennri poppbraut er lagður grunnur að margvíslegum störfum á sviði popptónlistar; sköpun, flutningi, tæknivinnu og hljóðfæraleik í þeim hlutföllum sem hverjum nemanda hentar.  Einnig býr námið þá nemendur sem það kjósa undir háskólanám á einhverjum þessara sviða. Námið er einstaklingsmiðað og miðar að því að treysta grunn nemenda í sem flestum hliðum popptónlistar samtímans. Í brautarkjarna eru lagasmíðar, hljóðtækni, upptökustjórnun, raftónlist og verkefnastjórnun. Gert er ráð fyrir námi á aðalhljóðfæri/söng öll árin en auk þess velur nemandi sér á lokaári leiðbeinanda lokaverkefnis og vinnur með honum að mótun eigin tónlistar. Valgreinar á brautinni gefa nemendum möguleika á að móta námið að eigin þörfum og áhugasviðum og sækja valnámsskeið á ólíkum sviðum tónlistar, þ.m.t. klassískrar tónlistar og jazz. Lögð er sérstök áhersla á samleik og samvinnu nemenda og þar fá þeir þjálfun í fjölbreyttu samspili í stærri og minni hópum.

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði fyrir nám við brautina eru að umsækjandi hafi grunnfærni í hljóðfæraleik og/eða söng og sé byrjaður að fást við sköpun tónlistar með einhverjum hætti.  Nemendur eru boðaðir í viðtal og inntökupróf þar sem lagt er mat á hæfni umsækjanda. Nemandi þarf að sýna fram á vilja og hæfni til að skapa tónlist, auk grunnfærni í hljóðfæraleik og/eða söng.

Skipulag

Nám á brautinni er að lágmarki 150 eininga nám þar sem nemendur tileinka sér hæfni á þriðja þrepi. Nemendur velja sér aðalnámsgrein sem getur verið hljóðfæraleikur, söngur, tónsmíðar eða fræðigreinar tónlistar. Valeiningar á brautinni gefa nemendum möguleika á að móta námið að eigin þörfum og áhugasviðum og sækja námsskeið á ólíkum sviðum tónlistar. Þannig geta nemendur undirbúið sig fyrir ýmiss konar framhaldsnám á sviði tónlistar. Nemendur stjórna námshraðanum og geta fengið einingar brautarinnar metnar við aðra framhaldsskóla.

Námsmat

Lögð er áhersla á að beita fjölbreyttum aðferðum við námsmat og að meta vinnu nemenda jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmat getur verið fólgið í símati eða lokaprófi eða hvoru tveggja. Við námsmat er tekið mið af þekkingar-, hæfni- og leikniviðmiðum. Umgjörð námsmats er útfærð nánar í skólanámskrá og kveðið er á um námsmat fyrir tiltekna áfanga í kennsluáætlun hverju sinni. Nemendur taka hljóðfæra-/söngpróf á haust- og vorönn og fá einkunnir fyrir iðni og umsögn kennara á hverri önn. Jafnframt taka nemendur próf í bóklegum greinum við lok hvers áfanga.

Reglur um námsframvindu

Lágmarkseiningafjöldi á brautinni er 150 einingar. Í áfangalýsingum koma fram skilyrði um undanfara. Lágmarkseinkunn áfanga er 5 en í einstaka áföngum er heimilt að gera kröfu um hærri lágmarkseinkunn til þess að taka framhaldsáfanga. Samkvæmt aðalnámskrá er miðað við að nemandi í fullu námi taki 30 einingar á önn.

Hæfniviðmið

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • geta starfað sem popptónlistarmaður á víðum grundvelli.
 • geta skapað og flutt eigin tónlist.
 • geta flutt tónlist annarra.
 • nýta sér ólíkar tæknihliðar tónlistarinnar, hvort heldur er við flutning, sköpun eða upptökur
 • kynna og markaðssetja eigin tónlist.
 • takast á við háskólanám á sviði popptónlistar.
 • eiga góða möguleika á að standast inntökupróf við tónlistarháskóla hér heima og erlendis á sviði popptónlistar.
 • halda opinbera tónleika.
 • koma fram á tónleikum, hvort heldur er einn eða með öðrum.
 • nýta sér menntun sína og þekkingu í fræðigreinum tónlistar.
 • miðla tónlist á sjálfstæðan og skapandi hátt.
 • sýna frumkvæði og persónulega túlkun við tónlistarflutning og tónlistarsköpun.
 • fjalla um tónlist á ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt.
 • vera ábyrgur og virkur einstaklingur í lýðræðissamfélagi.
 • taka þátt í menningarlífi hér heima og erlendis og gera sér grein fyrir samfélagslegu hlutverki listamannsins.
 • greina eigin verk og annarra af þekkingu, víðsýni og umburðarlyndi.

Einingafjöldi

Lágmarkseiningafjöldi til þess að útskrifast af brautinni er 150.

Kjarni – skylduáfangar brautarinnar:

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Einingar
Hljóðfæraleikur/
söngur
Hljó./sön. 1.1
Hljó./sön. 1.2
Hljó./sön. 2.1
Hljó./sön. 2.2
Hljó./sön. 3.1
Hljó./sön. 3.2
 30
Hljóðtækni Hljóðtækni 1.1
Hljóðtækni 1.2
 6
Hreyfing Hreyfing 1.1
Hreyfing 1.2
Hreyfing 2.1
Hreyfing 2.2
 4
Lagasmíðar Lagasmíðar 1.1
Lagasmíðar 1.2
 6
Lokaverkefni Lokaverkefni 1.1
Lokaverkefni 1.2
 10
Raftónlist Raftónlist 1.1
Raftónlist 1.2
 6
Rokksaga Rokksaga 1.1
Rokksaga 1.2
 6
Rytmísk hljómfræði R. hljómfr. 1.1
R. hljómfr. 1.2
 6
Rytmísk tónheyrn R. tónheyrn 1.1
R. tónheyrn 1.2
 6
Upptökustjórn Upptökustjórn 1.1
Upptökustjórn 1.2
 6
Verkefnastjórnun Verkefnastjórnun 1.1
Verkefnastjórnun 1.2
 6
Fjöldi eininga  16 40 36 0  92

Bundið pakkaval

Fjöldi námskeiðapakka sem nemendur velja: 1 af 2

Hljóðfæri

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Einingar
Samspil Samspil 1.1
Samspil 1.2
Samspil 2.1
Samspil 2.2
Samspil 3.1
Samspil 3.2
 12
Fjöldi eininga   4 8  12

Söngur

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Einingar
Meðleikur Meðleikur 1.1
Meðleikur 1.2
Meðleikur 2.1
Meðleikur 2.2
Meðleikur 3.1
Meðleikur 3.2
 6
Söngvinnubúðir Söngvinn. 1.1
Söngvinn. 1.2
 4
Uppfærsla  Uppfærsla 1.1
Uppfærsla 1.2
 2
Fjöldi eininga   8 4  12

Frjálst val

Nemendur velja 46 einingar úr öðrum áföngum skólans. Nemendur geta valið áfanga bæði í rytmískri og klassískri tónlist. Við hvern áfanga er tiltekið hvaða undanfara nemendur þurfa að hafa lokið til að velja áfangann. Í frjálsu vali þurfa nemendur að gæta að reglum í aðalnámskrá um hlutfall náms á hæfniþrep. Nemendur fá aðstoð náms- og starfsráðgjafa við val á áföngum svo nemendur geti aðlagað námið og sérhæfingu þess sem best að sínum áhuga og framtíðaráformum.